STAF

Selskippen

Toanielselskippen en Iepenloftspullen kinne har oanslute

en krije dêrfoar:

Foar oanmelding by STAF en in protte oare saken kinne jo kontakt opnimme mei STAF p.a. Keunstwurk, Postbus 1288 8900 CG Ljouwert, tel. 058-2343434, ynfo@staf-fryslan.nl

Kontribúsje:

De kontribúsje is fêststeld op € 67,50 it jier. Hjirby is ynbegrepen de preemje foar de WA transport-, brân- en ûngefallefersekering. De kontribúsje wurdt ynbard troch automatyske ynkasso. Trochrinnende automatyske ynkasso is allinnich mooglik mei in ûndertekene opjefteformulier-selskippen [341 KB]
As jimme selskip him oanslúte wol by STAF, fersykje wy jimme om it opjefteformulier-selskippen [341 KB] folslein yn te foljen en ûndertekene troch in bestjoerslid werom te stjoeren fia de post nei boppesteand adres of te skannen en werom te stjoeren nei boppesteand emailadres.

<<<