Wolkom | Prikboerd | Adressen en Links | Sintrale Aginda | Frysk folksliet | Site-oersjoch | Shakespeare Theatre in Londen   

S T A F

Organisaasje Stipe Jongerein Regy Selskippen Toanielkriich Nijs Foto's Kontakt

Amateurtoaniel Fryslân

It Boun Fryske Toanielselskippen
(dat yngeande 1 jannewaris 2001 Stichting Amateurtoaniel Fryslân wurden is) is oprjochte yn 1918 mei 10 leden.
Hjoed de dei telt STAF 138 oansletten selskippen.


STAF is in organisaasje yn ús provinsje dy't him ynset foar it Frysk amateurtoaniel
yn al syn ferskiningsfoarmen.

  • It behertigjen fan de belangen fan de selskippen en dyjingen dy't dêr in "rol" yn spylje
  • In koepel foar yn Fryslân wurkjende amateurtoanielferienings - yndividuele belangstellenden - en organisaasjes dy't de doelen fan STAF ûnderskriuwe
  • It bieden fan kaderfoarming en foarsjennings oan elk dy't oansletten is by STAFSjoch ek:

Nijs en Aktiviteiten
Hoe't der spile is 2013/2014
Spyllist 2014-2015
In nije opset Sltjn ?
Sintrale Aginda
Staf Toanielpriis 2012
Opjefte foar kriich, spyllist en seleksje foar it sltjnstik
Oplieding Karmaster
Bydrageregeling jongerein
Side-map


<<<

Stichting Amateurtoaniel Fryslân - Postbus 1288 - 8900 CG Ljouwert - 058-2343434 - ynfo@staf-fryslan.nl